I. Úvodné ustanovenia

(1) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s poskytovaním servisných služieb a kúpou a predajom tovaru spoločnosťou Ivan Kroneraff - KIRP, so sídlom Miletičova 38,  Bratislava-Ružinov 821 08, IČO: 22655298, (ďalej len „Ivan Kroneraff - KIRP“) a jej zákazníkov (ďalej len „Zákazník“).

(2) VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy o poskytovaní servisných služieb (zmluva o dielo) a kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe objednávky Zákazníka potvrdenej spoločnosťou Ivan Kroneraff - KIRP (ďalej len „Zmluva“).

 

II. Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

(1) Objednávku servisných služieb a/alebo tovaru je možné vykonať prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP, telefonicky alebo e-mailom.

(2) Samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP zákazníkovi s jeho návrhom – objednávkou servisných služieb alebo tovaru.

(3) Akákoľvek zmena alebo zrušenie takto uzatvorenej Zmluvy je možná len na základe dohody Ivan Kroneraff - KIRP a Zákazníka alebo z dôvodu vyplývajúceho z platnej právnej úpravy.

(4) Na základe zmluvy o dielo, predmetom ktorej je poskytnutie služieb, uskutoční Ivan Kroneraff - KIRP servisnú službu elektronického zariadenia Zákazníka.

(5) Potvrdením zmluvy o dielo je Protokol o oprave elektronického zariadenia.

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

(1) Spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP je povinná najmä:

dodať Zákazníkovi objednaný tovar alebo poskytnúť službu riadne a včas,

zabezpečiť dodanie tovaru alebo opraveného zariadenia tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu,

dodať Zákazníkovi platné doklady v súlade s relevantnými právnymi predpismi, najneskôr v čase preberania tovaru/služby.

(2) Dodávateľ má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

(3) Zákazník je povinný najmä:

včas prevziať tovar alebo opravené zariadenie/službu na dohodnutom mieste,

zaplatiť spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP dohodnutú odplatu za tovar alebo službu v lehote splatnosti.

(4) Zákazník má právo na dodane tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosťou Ivan Kroneraff - KIRP riadne a včas.

 

IV. Odplata, platobné podmienky

(1) Ceny produktov/služieb zverejnené na internetovej stránke http://www.kirp.sk sú aktuálne a platné. Cena uvedená v Zmluve je konečná.

(2) Zákazník má povinnosť zaplatiť Ivan Kroneraff - KIRP odplatu dohodnutú v kúpnej zmluve/zmluve o dielo v dohodnutej lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru alebo opraveného zariadenia.

(3) Platba sa uskutočňuje osobne na pobočke alebo Zákazník môže platiť službou PayPal (aj bez predchádzajúcej registrácie), alebo platobnými kartami VISA, Mastercard. Platba je možná aj na dobierku prostredníctvom pošty.

(4) V prípade poskytovania servisnej služby, ak dôjde pri vykonávaní opravy zariadenia k zisteniu závažnejšej skrytej vady ako bola diagnostikovaná pri uzatvorení zmluvy, podlieha zmena výšky odplaty dohode medzi Zákazníkom a spoločnosťou Ivan Kroneraff - KIRP.

(5) Spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru/služby uverejnenú na stránke www.kirp.sk. Spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP vydá Zákazníkovi doklad o predaji tovaru alebo o poskytnutí servisnej služby.

 

V. Dodacie podmienky

(1) Ivan Kroneraff - KIRP sa zaväzuje dodať Zákazníkovi objednaný tovar alebo poskytnúť službu v lehote stanovenej v konkrétnej Zmluve v závislosti od druhu tovaru alebo druhu a rozsahu poskytovaných servisných služieb. Ivan Kroneraff - KIRP môže vo výnimočných prípadoch termín plnenia predĺžiť, musí však bezodkladne na túto zmenu Zákazníka upozorniť, či už emailom, alebo telefonicky.

(2) Za splnenie termínu plnenia sa považuje dodanie predmetu plnenia Zákazníkovi vo výdajnom mieste Ivan Kroneraff - KIRP, alebo odovzdanie povereným pracovníkom Ivan Kroneraff - KIRP v mieste plnenia alebo odovzdanie predmetu plnenia prvému tuzemskému dopravcovi.

(3) Zákazník je povinný prevziať tovar/službu v mieste dohodnutom v Zmluve a to osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

(4) V prípade prepravy tovaru alebo opravovaného zariadenia prostredníctvom prepravcu, od momentu odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti, zodpovedá za prípadnú škodu prepravca. Zákazník alebo ním splnomocnená osoba je povinná skontrolovať tovar pri prevzatí a prípadné poškodenie spôsobené prepravcom bezodkladne nahlásiť spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP.

(5) V prípade, že Zákazník tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu, spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP nemá povinnosť uznať neskoršie reklamácie.

 

VI. Osobitné podmienky

(1) Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru po uhradení celej kúpnej ceny za tovar.

(2) Ivan Kroneraff - KIRP nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu informácií akéhokoľvek druhu uložených v opravovanom zariadení a nie je oprávnený zálohovať tieto údaje bez písomného súhlasu Zákazníka. V prípade takejto straty údajov nemá Zákazník nárok na finančnú alebo akúkoľvek náhradu od spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP. Pred odovzdaním výrobku spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP by mal Zákazník zálohovať všetky informácie uložené v opravovanom zariadení.

(3) V prípade výrazného poškodenia opravovaného zariadenia sa môže v zariadení po rozobratí prejaviť skrytá vada, ktorá môže spôsobiť nenávratné poškodenie zariadenia, prípadne spôsobí navýšenie ceny opravy. Spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP nenesie žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytej vady a nie je povinná znášať s tým spojené náklady.

(4) Podmienky reklamácie a zodpovednosť spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP sa riadia príslušnými ustanoveniami Reklamačného poriadku spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

(1) Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od Zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková Zmluva s ňou súvisiaca.

(2) Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, od ktorej neumožňuje odstúpiť zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

(3) Právo na odstúpenie od Zmluvy je Zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, resp. iným spôsobom stanoveným zákonom. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

(4) Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní služby) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie po častiach) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

(5) Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP. Tovar je možné môžete vrátiť aj osobne v priestoroch spoločnosti Ivan Kroneraff - KIRP. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša Zákazník. Tovar je potrebné vrátiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

(6) Odplata sa vracia Zákazníkovi najneskôr do 14 dní na účet, ktorý Zákazník uviedol, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Kúpnu cenu nie je povinná spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP vrátiť skôr, ako je vrátený doručený tovar.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

(1) Právny vzťah medzi spoločnosťou Ivan Kroneraff - KIRP a Zákazníkom sa riadi ustanoveniami zmluvy o dielo a/alebo kúpnej zmluvy, týmito VOP a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Spoločnosť Ivan Kroneraff - KIRP si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VOP. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.kirp.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

(3) Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2020 .